ISLAM DUNYASI Bazar ertesi, 01.03.2021, 08:38
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Qonaq | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: ZehrayiNur, Binti  
F O R U M » DİN » İSLAM VE EHLİ-BEYT » And icme. (Bağışlayan ve Mehriban Allahın adı ile.)
And icme.
ZehrayiNur Vaxt: Cüme, 27.06.2008, 09:48 | MƏKTUB # 1
Jurnalist
Qruplar: Istifadeçiler
MEKTUBLAR: 109
Status: Hal hazirda xetde deyil
224. Allahı yaxşılıq etməməyiniz, təqvalı olmamağınız və insanların arasını düzəltməməyiniz kimi andlarınıza hədəf etməyin (müxtəlif bəhanələrə görə Ona and içməyin. Və ya: Allahı yaxşılıq edəcəyiniz, təqvalı olacağınız və insanların arasını düzəldəcəyiniz barəsindəki öz (təkrar) andlarınıza hədəf etməyin). (Allahın adını bu cür, hər şeyə görə Ona and içməklə hörmətdən salmayın.) Allah eşidən və biləndir.
(Beqere/224)


Həmçinin onların qəlblərinin qəzəbini aradan aparsın. Allah nəzərini istədiyi şəxsə yönəldərək tövbəsini qəbul edər. Allah bilən və hikmətlidir(Tovbe 15)
Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Həqiqətən Cəhənnəm əhlinin nalələrinin əksəriyyəti tövbəni tə`xirə saldıqları üçündür.
 
istifadəçi Vaxt: Cüme, 27.06.2008, 20:34 | MƏKTUB # 2
Aktiv İstifadeçi
Qruplar: Aktiv istifadeçiler
MEKTUBLAR: 73
Status: Hal hazirda xetde deyil
Allahdan başqasına and içmek olar. Buna delil Quran ayeleri ve sünnü sehih menbesi olan Sehih Müslimden revayetdir. Sehv etmiremse peygember (Saa) orada öz canına and içir yadaki ondan bir söz soruşanın atasına.. aydınlaşdırıb getirerem inşallah revayeti.
amma iki revayet var biri beledir bbiri bele.
Allahdan başqasına and içmek olmaz deyenlerinde delillerini araşdırıb getirecem inshallah

Добавлено (27.06.2008, 19:34)
---------------------------------------------
Hənbəli təriqətinin imamı Əhməd b. Hənbəl, öz Müsnedində Allah Rəsulunun (s. a. a) belə buyurduğunu rəvayət edir:
"Canıma and olsun ki, əgər yaxşılığı əmr edər və pislikdən çəkindirsən, bu, susmağından daha yaxşıdır" (Müsned-i Əhməd, c. 5, s. 224- 225, Bəşir b. Hasasiyye es-Sedu-sinin hədisi)

Muslim b. Haccac, Sihah-i Sittedən biri olan öz Səhihində belə yazır:
"Bir adam Peyğəmbərə (s.ə.v) gələrək, 'Hansı sədəqənin savabı daha böyükdür?' deyə soruşdu. Peyğəmbər , 'Atana and olsun ki, bundan xəbərdar olacaqsan: Savabı ən böyük olan sədəqə, sağlam və ehtiraslı olduğun, kasıblıqdan qorxduğun və yaşamağı ümid etdiyin bir halda verdiyin sədəqədir.' buyurdu. " (Səhihi Müslim, c. 3, Kitab-uz-Zəkat, Bab-u Bəyan-i Ənnə Ef-zal'es-Sadaka Sadakat'us-Sahih'iş-Şehih, s. 93- 94)

***
Dediyim revayetler budur. birincini deqiq deye bilmerem, ikincini heç sünnülerde inkar ede bilmez. Birinci de deyesen sehih olmalıdır. amma neyse.

o ki qaldı qarşısına bu rəvayəti söyləyirlər

Hz. Peyğəmbər (s. a. a), Ömərin öz atası adına and içdiyini eşidincə belə buyurdu:
"Allah sizləri atalarınıza and içməkdən çəkindirmişdir. Hər kim and içsə, Allaha and içsin və ya sussun. " (əs-Sünen'ül-Kübra, c. lO, s. 29 və Sünen-i Nəsai, c. 7, s. 4-5)

Hərçənd bu hədis Allahdan başqasına and içməyi caiz görən Quran ayətləri və açıq hədislər qarşısında dayana-biləcək bir hədis deyil; lakin yenə də bu hədis ilə zikr edilən o qədər ayə və hədislərin arasını tapmaq üçün belə deyə bilərik:

Hz. Peyğəmbərin (s. a. a) Ömər kimi kəsləri atalarının adlarına and içməkdən çəkindirməsi, onların atalarının ümumiyyətlə bütpərəst və müşrik olduqları cəhətiylədir. Çünki kafir və bütpərəst bir insan, özünə and edilməyə layiq deyil.canimi nezr etmishem bir sevgili can eshqine,
canfeda olmag xoshdur sevgili canan eshqine
 
Fatimeyi-Zehra Vaxt: Cüme, 27.06.2008, 21:40 | MƏKTUB # 3
Jurnalist
Qruplar: Istifadeçiler
MEKTUBLAR: 68
Status: Hal hazirda xetde deyil
And icmek olar amma calisaqki yalan yere and icmeyek.. birde her seyden otrude and icmek de olmaz axi yeni duzgun deyil.. mence <_<

Nöqte hele son deyil...
 
Huseyin_ashiqi Vaxt: Çerşenbe, 30.07.2008, 21:06 | MƏKTUB # 4
Aktiv İstifadeçi
Qruplar: Istifadeçiler
MEKTUBLAR: 54
Status: Hal hazirda xetde deyil
Cevap: Tevhit ve şirk kavramlarının tefsirini Kur'-ân ve sünnette aramak gerekir. Zira Kur'ân ve Allah Resu-lü'nün (s.a.a) davranışları; hak ve batılı ayrıt etmenin, tevhit ve şirki tanımanın en iyi ölçüsüdür. Buna göre, ta-assuptan uzak özgür vicdanlarımız nezdinde her türlü dü-şünce ve davranışı, vahiy mantığı ve Hz. Peygamber'in hayat tarzı ölçüsüyle değerlendirmemiz gerekir.
Şimdi Allah'tan başkasına yemin etmenin caiz olu-şunun Kitap ve sünnetteki delillerine bakahm:
1- Kur'ân, ebedî ayetleri arasında "Peygamber'in ha-yati", "insanm ruhu", yazmanm mazharı "kalem", "güneş", "ay", "yıldız", "gece ve gündüz", "yer ve gök", "zaman", "dağlar ve deniz" gibi yüce ve büyük yaratıklara yemin etmiştir. Bu ayetlerin bazısını birlikte göz-den geçirelim:
a) "(Resulüm!) Hayatına andolsun ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlar."1
b) "Güneş'e ve onun ışığına, ardından gel-mekte olan Ay'a, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu yapana, yere ve onu yayana, kişiye ve onu şekillendirene, sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki."2
1- Hicr, 72
2- Şems, 1-8
30 Cevaplıyoruz
c) "Batmakta olan yıldıza andolsun ki."1
d) "Nûn. Kaleme ve (insanlann onunla) yaz-dıklarına andolsun."2
e) "Asra andolsun ki, insan hüsran içinde-dir."3
f) "Fecre ve on geceye andolsun."4
g) "Andolsun Tur'a, yayılmış ince deri iizerine satır satır dizilmiş Kitab'a, Beyt-i Ma'mur'a, yiik-seltilmiş tavana, dolu ve kay-nayacak denize."5
Keza Nâziât, Mürselât, Bürûc, Tank, Beled, Tîn ve Duhâ surelerinde de yaratılış âlemindeki varlıklara yemin edildiği göze çarpmaktadır. Şüphesiz, eğer Allah'tan başkasına yemin etmek, şir-ki gerektiriyor olsaydı, ebedî tevhit bildirgesi olan Kur-ân-ı Kerim asla buna teşebbüs etmezdi. Yine, eğer yaratıklara yemin etmek, Allah'a mahsus bir şey olsaydı, yanlışlığa düşülmemesi için Kur'ân ayetlerinde kesinlikle buna değinilirdi.

Добавлено (30.07.2008, 20:04)
---------------------------------------------
2- Tüm dünya Müslümanları, Hz. Peygamber'i (s.a.a) kendilerine örnek almakta ve Hz. Peygamber'in davra-nışlarını ve hay at tarzını doğruyu yanlıştan ayırma ölçüsü olarak kabul etmektedirler.
Müslüman araştırmacılar, Sahihler ve Müsnedler yazarları, Hz. Peygamber'in (s.a.a) Allah'tan başkasına yaptığı yeminlerden birçok örnek rivayet etmişlerdir.
Örneğin, Hanbelî mezhebinin imamı Ahmed b. Hanbel, kendi Müsned'inde Allah Resulü'nün (s.a.a) şöy-le buyurduğunu rivayet eder:
"Canıma andolsun ki, eğer iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırsan, bu, susmandan daha i-
1- Necm, 1
2- Kalem, 1
3- Asr, 1-2
4- Fecr, 1-2
5- Tûr, 1-6

Добавлено (30.07.2008, 20:05)
---------------------------------------------
Allah'tan Başkasma Yemin Etmek 31
yidir."1
Muslim b. Haccac, Sihah-i Sitte'den biri olan kendi Sahih'inde şöyle yazar:
"Bir adam Peygamber'e (s.a.v) gelerek, 'Han-gi sadakamn sevabi daha büyüktür?' diye sordu. Pey-gamber, 'Babana andolsun ki, bundan ha-berdar olacaksm: Sevabi en büyük olan sadaka, sağlıklı ve ihtiraslı olduğun, fakirlikten korktu-ğun ve ya-şamayı ümit ettiğin bir hâlde verdiğin sadakadır.' buyurdu."2
Acaba Allah'tan baskasma yemin etmeyi caiz gör-dükleri için dünya Müslümanlarından büyük bir kısmını müşrik sayan kimseler, Hz. Peygamber'in bu davranışını nasıl izah edebilirler?!
3- Allah'ın Kitabı ve Peygamber'in sünnetine ilâve olarak Allah Resulü'nün (s.a.a)yakın ashabının davranış-ları da, Allah'tan baskasma yemin etmenin caiz olduğu-nu göstermektedir. Hz. AN (a.s), sözlerinin birçoğunda kendi canma yemin etmektedir. Bu sözünde şöyle bu-yurmuştur:
"Hayatıma andolsun ki, benden sonra bu şaş-kınlığınız kat kat artacaktir."3

Добавлено (30.07.2008, 20:06)
---------------------------------------------
Başka bir sözünde de şöyle buyurmuştur:
"Canıma andolsun ki, azgınlığından ve ayri-lıkçılığından vazgeçmezsen, yakında onların se-ni a-radığını öğreneceksin."4
1- Müsned-i Ahmed, c.5, s.224- 225, Beşir b. Hasasiyye es-Sedu-sî'nin hadisi
2-Sahih-i Muslim, c.3, Kitab'uz-Zekât, Bab-u Beyan-i Enne Ef-zal'es-Sadaka Sadakat'us-Sahih'iş-Şehih, s.93- 94
3- Nehc'ül-Belâğa, Muhammed Abduh, 161. hutbe
4- Nehc'ül-Belâğa, Muhammed Abduh, 9. mektup. Bunun diğer örneklerini de görmek için 168,183,187. hutbeler ile 6. ve 54. mektuplara müracaat ediniz.
32 Cevaplıyoruz
Şüphesiz, bunca açık ve net hadis karşısında içtihat ve istihsan yapılamaz. Hiçbir delil de, Allah'in Kur'ân-ı Mecid'deki metodunun, Hz. Peygamber'in (s.a.a) ve Emi-r'ül-Müminin (a.s) gibi yakm ashabimn davranışlarının yanlış olduğunu ortaya koyamaz.
Sonuç
Bütün bu zikredilen delillerden de açıkça anlaşıldığı gibi, Allah'in Kitabi, Peygamber'in sünneti ve müminlerin sireti açısından Allah'tan gayrisine yemin etmenin meş-ru oluşu kesin bir ilkedir ve tevhit ile hiçbir aykırılık için-de değildir. Dolayısıyla, eğer kesin delillerle sabit olan bu ilkeye zahiriyle muhalif olan bir hadis bulunursa, onu Kur'ân ve hadis açısından kesin olan bu ilke ile çelişme-yecek şekilde tevil ve tevcih etmek gerekir.
Burada Allah'tan başkasına yemin etmenin caiz ol-madığını iddia edenlerin ileri sürdüğü müphem bir hadi-si zikredip cevabim verelim:

Добавлено (30.07.2008, 20:06)
---------------------------------------------
Hz. Peygamber (s.a.a), Ömer'in kendi babası adına yemin ettiğini duyunca şöyle buyurdu:
"Allah sizleri babalanniza yemin etmekten sa-kındırmıştır. Her kim yemin ederse, Allah'a yemin etsin veya sussun."1
Gerçi bu hadis Allah'tan başkasına yemin etmeyi caiz gören Kur'ân ayetleri ve açık hadisler karşısında dura-bilecek bir hadis değildir; lâkin yine de bu hadis ile zikredilen onca ayet ve hadislerin arasını bulmak için şöyle diyebiliriz:
Hz. Peygamber'in (s.a.a) Ömer gibi kişileri babaları-nm adma yemin etmekten sakindirmasi, onlann babala-nnm genelde putperest ve müşrik oldukları cihetiyledir. Zira kâfir ve putperest bir insan, kendisine yemin edil-meye lâyık değildir.
1- es-Sünen'ül-Kübra, c.lO, s.29 ve Sünen-i Nesaî, c.7, s.4-5


La Feta Illa Eli La seyfi Illa Zulfiqar!!!
HIDAYET YOLUNUN YOLCULARINA SALAM OLSUN!
 
F O R U M » DİN » İSLAM VE EHLİ-BEYT » And icme. (Bağışlayan ve Mehriban Allahın adı ile.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2021
Хостинг от uCoz